Het didaktische werkvormenboek SISO 454.9

Omschrijving:

Variatie en differentiatie in de praktijk

Het didactisch werkvormenboek bestaat uit twee delen. Het eerste kwart van het boek omvat een theoretische inleiding: hoe verhoudt zich achtereenvolgens een didactische werkvorm tot het pedagogische handelen, tot didactisch handelen, groepswerk en de media. Het wordt helder uitgelegd, toegelicht met schema's en matrices. Het tweede deel van circa 150 bladzijden omvat een systematische en gestructureerde bespreking van de didactische werkvormen, waarbij van elke vorm een zestal gebruiksvoorwaarden wordt genoemd: groepsgrootte, tijdsduur, docenttijd, hulpmiddelen, uitvoering en leerlingactiviteit. Van elke vorm worden de sterke en zwakke kanten besproken. Het boek besluit met een alfabetisch overzicht in matrixvorm waarin van elke vorm de typisch specifieke en de bruikbare aspecten worden aangegeven, gevolgd door de literatuurlijst. Uitstekend geschikt voor gebruik in allerlei onderwijssituaties. Door de systematische bespreking van alle vormen kan het boek goed als naslagwerk gebruikt worden. In deze nieuwe druk is het eerste gedeelte bondiger geschreven; daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen verwerkt, onder meer met betrekking tot activerende didactiek en samenwerkend leren. De opzet van het boek is echter gelijk gebleven. - Drs. M. Wilts

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.