Denken over kunst SISO 700.6

Omschrijving:

Inleiding in de kunstfilosofie

Dit boek biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorie�«n uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht. Denken over kunst maakt het verband duidelijk tussen kunstfilosofie en de kunstwereld, en presenteert een zo objectief mogelijke weergave van de stand van zaken binnen het esthetisch denken. De inzichten en theorie�«n die in dit boek aan bod komen, worden ge�¯llustreerd aan de hand van full-colour afbeeldingen van de besproken kunstwerken. Denken over kunst richt zich op universitaire studenten kunst- en cultuurstudies, studenten (kunst)filosofie en havo-studenten, maar is ook geschikt als een algemene introductie in de stof.

NBD|Biblion recensie:

De auteur doceert aan de Erasmus-Universiteit te Rotterdam binnen de Faculteit der Historische Wetenschappen en Kunstwetenschappen. Denkt men bij 'handboek' niet direct aan volledigheid, dan kan men met hem spreken van een 'handboek voor het onderwijs in de kunstfilosofie'. Ook tot zelfstandig gebruik leent het boek zich goed. De vraag wat kunst is, voert tot vragen betreffende de werkelijkheid, vorm en expressie, kunst en maatschappij, en de mogelijkheid tot esthetisch oordelen. Met gebruikmaking van relevante filosofieen (Kant, Hegel enz.) stelt de auteur de voornaamste grondbegrippen en basistheorieen kritisch en vergelijkend aan de orde. Wanneer hij tot slot nagaat wat eraan vastzit als je kunst als taal opvat, weet hij behalve de semiotiek belangrijke filosofische denkwijzen als (post)structuralisme en (post)modernisme inzichtelijk te behandelen: Barthes, Lyotard, Derrida, Baudrillard e.a. In aanmerking genomen de moeilijkheidsgraad van de stof is het boek helder geschreven. Met praktische becommentarieerde literatuuroverzichten, een katern kleurenfoto's en register.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.