Idealen op drift SISO 323

Omschrijving:

Radicalisering van jongeren wordt heden ten dage vooral als een veiligheidsrisico beschouwd. Het onderzoek dat ernaar wordt gedaan, heeft vooral betrekking op het opsporen en indammen van die risico's, en is daarmee vooral juridisch, criminologisch en sociaal-psychologisch van aard. Dat is in het licht van alle politieke ontwikkelingen die zich sinds 2001 hebben voorgedaan, heel begrijpelijk. Daarmee is echter niet gezegd dat het ook verstandig is. Onderzoek en theorievorming vanuit een pedagogisch perspectief kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van radicaliseringsprocessen, en daardoor ontstaan wellicht ook nieuwe aangrijpingspunten voor preventie.Het onderzoeksrapport Idealen op drift biedt aan de hand van vijf typerende casussen inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijsgevenden die te maken hebben met jongeren met extreme idealen. Het geeft inzicht in de pedagogische condities voor de ontwikkeling van extreme idealen en biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen.FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturelevraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.

Auteursinformatie
Marion van San is hoogleraar jeugd en educatie aan de Universiteit Utrecht. Stijn Sieckelinck promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam over de rol en waarde van idealen bij jongeren en is momenteel eindredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine en redacteur bij Felix & Sofie. Micha de Winter is hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.